Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 

 

NOTICIAS SUELTAS

Hoy, domingo, a tos doce y media, en Tolosa, encuentro hachístico entre Pedro Meriñelarena, de Donamaría, e Ignacio Eceiza, de Beizama. Cometido: catorce troncos de cuarenta y cinco pulgadas.

A las cuatro y media de la tarde, en el probadero de Oyarzun, desafío de arrastre. La pareja de bueyes de Telleria de Lasarte, contra la de Lizarazu, de Igueldo.

Hoy comenzará a desarrollarse en Zaldivia el sustancioso programa de actos en memoria del gran coreógrafo Iztueta, con motivo del segundo centenario de su nacimiento. Como ustedes podrán comprobar, todo lo que se anuncia en Zaldivia es de envidiable categoría artística y cultural. Vayamos a examinarlo:

Día 26 de noviembre.
A. las once, apertura de la Exposición del libro y Disco Vascos, para continuar durante toda la semana. A las once y media, concurso de pintura entre niños y exposición de pintura. A las doce, actuación del grupo "Golzaldi”, de San Sebastián. A las cinco de la tarde, el grupo artístico "Jarrai", de San Sebastián, representará la obra de F. Dürremmat, cuyo titulo en "euskera" es: "Gizona ta Kidea".

Día 27 de noviembre, lunes.
A las siete y media de la tarde, conferencia del pintor J. L. Zumeta sobre la pintura moderna. Proyección del documental "Alquezar".

Día 28 de noviembre, martes.
A las siete y media de la tarde, conferencia del académico Padre Villasante sobre el tema: "Crítica histórica de Iztueta". Proyección del film de cortometraje: "Pío Baroja".

Día 29 de noviembre, miércoles.
A las siete y media de la tarde, conferencia de J. A. Arza sobre el tema: "Bailes populares e instrumentos musicales". Proyección de la película de cortometraje: "El Carnaval de Lanz".

Día 30 de noviembre, jueves.
A las siete y media de la tarde, el grupo artístico "Goi-Alde", de Hernani, pondrá en escena la obra de Pedro Sarriegui titulada: "Jokaldi txar bat".

Dia 1 de diciembre, viernes.
A las siete y media de la tarde, conferencia del secretario de la Academia Vasca, don Juan San Martín, sobre el tema: "La poesía vasca en nuestros días".

Día 2 de diciembre, sábado.
A las siete y media de la tarde, conferencia de la señorita Aránzazu Idiazábal sobre el tema: "El niño y su desarrollo". A las diez de la noche, intervención del famoso grupo "Ez dok amairu".

Día 3 de diciembre, domingo.
A las ocho de la mañana, diana por chistularis  A las once, misa popular. A las doce y media, "Aurresku" de Honor frente a la casa natal de Iztueta. Intervención de bersolaris.

A las cinco de la tarde, actuación de los grupos de danzaris de Zaldivia, Otsagui, Luzaide, Bérriz, Ituren y "Argia", de San Sebastián. ¡A tal señor, tales honores!

Ya ven ustedes que los organizadores de Zaldivia no han regateado nada para honrar la memoria del insigne paisano.

No se figuraría mucho aquel Iztueta que confesaba sin rodeos su poca preparación, su "falta de escuela", su ignorancia, en una palabra, que pudiera llegar una época en que sus paisanos le dedicarían toda una semana y toda la provincia estaría tan interesada en las grandiosas fiestas que se organizarían en su honor.
¡Loor al gran autodidacto!


DANETIK ZERBAIT

Lengoak naiboa eztirala, beste katramula bat geiago.

Turkia ta Grezia, Txipre’ko ugartea (ugarte, "Isla" erderaz) dala ta eztala, gerra bizian asiko ez asiko.


Iñola iñon konpondu ezin;
auxe jende biurria,
Itxumenezko gorrotu txarrez
gañeztu degu neurria.
Oondo pentsatzen jarri ezkero,
au mundu negargarria,
len dauden gerrak gutxi dira-ta,
sortu dedilla berria!

***
Osorik ezer zertaiko utzi?
Al dan guzia zatitu;
etsai bakar bat ez bedi iñon
biziarekin gelditu.
Iñork eztegu amor eman nai,
ezin gera errenditu,
pakean arro bagabiltz ere
gerrak apalduko gaitu.


Gaur, Itxasondo'n, aurtengo urte ontan berrogeitamar urte hete dituztenak, egundoko pestak egin asmotan dira.

Meza nugusi ederreraekin asiera; Uztapide ta Lasarte bertsotan; goi-mallako bazkari bat ondoren.


Jaunari esker beroak eman;
ez al du au merezia?
aurrera ere berari eska
bear dezuten grazia.
Berrogeitamar urtez guziok
izan dezute bizia,
arrapatzera ezta irixten
pentsatzen duan guzia.

Abendua'ren amargarren egunean, Xalbador bertsolari aundiari maitasunezko omenaldi bat eskeñiko zato Zumarraga'n. Ingurutako bertsozale ta euskaltzaleak aukera ederra dute Urepel'go seme argia zoriontzeko.

Guretzat daude, Xalbador maite,
une txarrak eta onak,
ainbeste ziran aurten Donosti'n
asko sufritzen egonak.
Zure bertsoak beti baitira
amitsu bezin sakonak,
Gipuzku'k ola maitatzen ditu
balio duten gizonak.

***
Ezjakiñaren trebetasuna
ondo ezagutzen dezu,
gaur damuturik arkitzen dala
Xalbador, zuk ba-dakizu.
Kristo'ren itzak berritutzeko
moduan egon ziñan zu:
“Eztakite zer egiten duten;
Jauna, barkatu zaiezu!”
***
Gaizago edo beranguago,
egia da beti gallen,
orain arrosak artu du Indar
len oteak Izanarren.
Anai onena zeralakoan
artuko zaitugu emen,
gozotasunak etortzen dira
mikaztasunen ondoren.

Bereziko astea izando da Zaldibi’n Iztueta’ren oroipenez. Berruen urte betetzen dira euskaltzale purrukatu ura jaio zanetik. Iztueta il zan; ark egindako lana bizi da.

Ta, Zaldibi'k, oraingoan, seme argi aren pareazaldu nai du.                    .


Ainbeste argi zabaldu baizan
Iztueta'ren lanetik,
aren aitamen gozoak datoz
gaur Euskalerri danetik.
Euskal deadar sendoak berriz
indartsu, Txindokipetik,
jarrai, Zaldibi biotzekoa
ark utzitako bidetik.

Laguntzaileak:

orkli