Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 
 
pdf
 

1

Gure pozgarri beti cerana

eta bitarteco indartsua:

bear-orduan iguzu escua

Carmentar Jaungoicoaren Ama

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ...  ...

...   ...  ... ... ... ... ... ... ... ...  ...  ...  ...

 

 

 

 

 

2

Odeichoan ain eder garbia

iduritu citzayoneti

doncilla amatzat eban onetsi

Elias onac miraria;

zure elizchoa beguiragarria

modeltzat lenen jaio cebana

bear-orduan, etc.

 

 

3

Zu maitatutzeco aiñ lenenac

Elias-en semeac ciraden

leguez ta bidez zor citzayen

izatea Jaincoaren amarenac;

zuengaitican gogo berarenac

gaiñ-icen eder au du emana.

Bear-orduan... etc.

 

 

4

Argaitican zuc onore anitz

Carmentarrai cenien eguin

bici ciñalaz laguntzarequin

zure landareaz milla aldiz;

azalduaz asko itz on aguitz

ugarituric zure gogoana.

Bear-orduan... etc.

 

 

5

Carmengo lorearen jatorri

Elias-en ondorengoac

ta lagunquide elizacoac

Apostoluac ciran mandatari:

berri ona mundu guztiari

eguiazquiro berac emana.

Bear-orduan... etc.

 

6

Done Simon buruzariari

eman izan cenion cutuna

doaigarritzat jarri ciguna

bere semean ezagungarri;

iguesteco infernuco

da gordetzalle guztiz on dana.

Bear-orduan... etc.

 

7

Ondo bici ta illtzen dan ure

ezagungarri arequin beti

cedorren bidez garbilecuti

irtengo da prest an bada ere;

zure laguntza duela bere

egatuco da gloria-gana

Bear-orduan... etc.

 

 

8

Zure cutun on maitagarria

ain da ezcutarma mena, ezic

ezta berunic ez altzaiduric

eman leguiqueonic larria;

eulezcoa da baiño, arrigarria

su ta izotzac garaitzen dituana

Bear-orduan... etc.

 

9

Carmentarren loreac dirade

santu andien nabardadeac

Lengueriol, Done igarleac

doncilla garbi ta confesore;

aita santuaquin, iracasle,

zure mendia cerutzen dute ala.

Bear-orduan... etc.

 

 

10

Ondrazat eman cizun doneac

iraungo du Carmentarrequin beti

iritsi zuelaco ernai da goiti

Elias beraren ipinleac:

Taborren Cristo eracusleac

glori arguiro agertu ebana

Bear orduan... etc.

   
 

Laguntzaileak:

orkli