Idatzitako gutunak

  • J.BAUTISTA ERRO

    Zaldivia-n 1839. garren urteco Apirillaren 12-an eguiña Nere Jabe on ta Adisquide mamia: ezaguturic ondo, esan-al guztien gañecoa dala, bedorrec/ niganaco duen amodiozco naitasun bero bici gartsua, eta arquitcen naizalaric necaeraguiteco bide/ estura(?) larri andicoan chit, natorquio laguntzaren esque, eguiazco Aita biotz biguñ nere nerequiagana/ banijoaque bezala.

  • YOSU PAULO ULIBARRI

    Nere jabe ta adisquide mamia: atseguiñ andibaten iracurri det zeure Carta gozoa, ceñetan icusten deran arguiroqui zure zaiñ piñetan pill pill dizaquiena, anciña anciñaco euscaldun prestu chit gogoangarrietatic datorquizun Odol garbi bero indartsua...

Laguntzaileak:

orkli